Kestilän museoyhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Kestilän museoyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka ja toimialue on Kestilän pitäjä, Siikalatva. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kehittää museo- ja kotiseututoimintaa Kestilän pitäjässä
 • vaalia ja edistää paikalliskulttuuria.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa museotoimintaa,
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,
 • järjestää kokouksia, näyttelyitä, talkoita, kulttuuritilaisuuksia sekä jäsenilleen kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenistö

4 §
Yhdistyksen jäseniä ovat

 1. varsinaiset jäsenet,
 2. kannattajajäsenet,
 3. kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta. Kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta, mutta hänellä on äänioikeus. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

Kokoukset

6 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen tavalla joko ilmoittamalla kirjeitse jokaiselle jäsenelle, Siikalatvan kuntatiedotteessa tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
 4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

8 §
Yhdistyksen syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 4. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
 5. määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 6. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 7. valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 8. valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
 9. valitaan kaksi tílintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 10. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
 11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat. joita johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunta

9 §
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen (4–6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10) vuoden ajan, samoin johtokunnan muuna jäsenenä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan ja puheenjohtajan valitsee syyskokous, kuitenkin niin, että Siikalatvan kunnan sivistyslautakunnan piiristä pyritään valitsemaan yksi johtokunnan kuudesta jäsenestä.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia,
pysyviä tai toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Johtokunnan päätösvaltaisuuteen riittää, että paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet muista jäsenistä.

Nimenkirjoittajat

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi
yhdessä.

Talous

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja
lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta,
harjoittaa alaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla
rahankeräyksiä ja myyjäisiä sekä ylläpitää kanttiinia.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä ja museotoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä ensisijaisesti Siikalatvan kunnan tai toissijaisesti jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.